Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť:

Finimi, s.r.o., so sídlom Pezinok, Topoľová 24, 902 01 Pezinok, IČO 50 477 510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113674/B,

a kupujúceho pre nákup v internetovom obchode pod adresou: www.finimi.sk a www.zazitkovyatelier.sk, s účinnosťou od 01. 9. 2019 a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa eshopu:

Finimi, s.r.o.
Topoľová 24,
902 01 Pezinok,
IČO: 50 477 510
DIČ: 2120339309 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 113674/B
Tel: +421 911 484874
Email: finimi@finimi.sk

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Informácia o orgáne dozoru:

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5,
820 07  Bratislava

Predávajúci ponúka v internetovom obchode nasledujúci sortiment tovaru:

- šperky,
- obrazy,
- kurzy kreatívnej tvorby,
- zážitkové podujatia,
- výtvarné a kreatívne potreby, pomôcky, náradie, sady a materiál,
- módne a odevné doplnky.

Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a reklamačné podmienky pre dodávku tovaru a služby, určené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

 

Objednávka

Tovar uverejnený na stránkach internetového obchodu www.finimi.sk a www.zazitkovyatelier.sk si môžete objednať online priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese: finimi@finimi.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť katalógové číslo výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle 0911 484 874, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

 

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame v našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Predajca nezodpovedá za:

- poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad tieto predávajúcemu bezodkladne oznámiť;
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Predajca nie je platcom DPH, preto ceny uvedené pri tovaroch sú konečné uvedené v mene EUR. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Faktúra (daňový doklad) je zasielaná v elektronickej forme (PDF súbor) emailom. Elektronická faktúra spĺňa všetky podmienky vyžadované platnými zákonmi SR. Faktúra slúži ako dodací list a záručný list.

 

Zľavové kupóny

Spoločnosť Finimi, s.r.o. môže svojim zákazníkom poskytnúť zľavové kupóny na nákup tovaru na stránke www.jasam.sk. Tieto kupóny majú formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty.

Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru (poštovné) a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami (tovar v akcii, výpredaje, vernostné zľavy).

Na poskytnutie zľavových kupónov neexistuje právny nárok a sú vydávané výlučne predávajúcim.

 

Dodacie podmienky

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že objednávka bola prijatá. V prípade, že tento email vám neprišiel, prosím, skontrolujte zadanú emailovú adresu alebo nás kontaktujte.

Objednávky sú vybavované priebežne podľa dostupnosti tovaru a jeho skladových zásob. V prípade, že niektorý tovar nie je k dispozícii na sklade v dostatočnom množstve, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho s informáciou o predpokladanom termíne odoslania. Pri objednávkach s platbou prevodom na účet je na vašu emailovú adresu zaslaná faktúra na úhradu. Objednávka začne byť vybavovaná až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet.

V prípade, že kupujúcim požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého doručenia tovaru, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Poštovné Slovenská republika:

Objednávky odosielame prostredníctvom kuriérskej služby. Cena prepravy sa pre kupujúceho nemení. V prípade záujmu o odoslanie objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty je tento fakt potrebné uviesť do poznámky pri objednávaní tovaru alebo nás bezodkladne kontaktovať.

Osobný odber tovaru je možný po telefonickej dohode s predávajúcim.

Pri objednávkach nad 100,- € je prepravné ZADARMO.

Kuriér vám zásielky doručí na nasledujúci pracovný deň po odoslaní. Pred dodaním zásielky vás bude kuriér telefonicky kontaktovať a dostanete aj podacie číslo mailom s možnosťou sledovania vašej zásielky.

Poštovné pre ostatné krajiny EU je rovnaké ako v rámci SR.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín e-mailom na adresu finimi@finimi.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto Obchodných podmienok). Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: finimi@finimi.sk alebo poštou na adresu: Finimi, s.r.o., Topoľová 24, 902 01 Pezinok.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného a neporušeného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Reklamácia tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji – faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.finimi.sk, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

 

RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na finimi@finimi.sk.

 

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, uveďte to hneď pri registrácii, resp. nás o tom informujte e-mailom na adrese finimi@finimi.sk.

 

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.finimi.sk a www.zazitkovyatelier.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Príloha 1 - Formulár odstúpenie od zmluvy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:

Finimi, s.r.o.
Topoľová 24,
902 01 Pezinok, 
IČO: 50 477 510
DIČ: 2120339309 

E-mail: finimi@finimi.sk
www: www.finimi.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dátum objednania/dátum prijatia (*):                                     ______________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa:                                             ______________________________

Adresa spotrebiteľa:                                                              ______________________________

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

                                                                                                        

______________________________

Dátum: ______________________

(*) Nehodiace sa prečiarknite